Leadership Team

Tel K. Ganesan

Anu Gopalakrishnan

Jacqueline Perry

Kasturi Bagchi

Geebee Thimotheose

Teresa Renaud

Track Chairs

Sarah Myrand

Vineet Katial

Abhishek Sharma

Piyush Khanna

Stephen Dantas

Program Chairs

Gurmeet Mann

Michael Melfi

Luxmi Dutt Sharma

Harini Natesan

Support Team

Sridhar Ganapathy

Divya Tharayil Subhas

Dona Francis

Patric Jegan

Gina Canzano

Tej Yale

Radhika Raja